Menu

Charakterystyka - położenie

Miejscowość Myślibórz, jest siedzibą sołectwa położonego 3 km na południowy-zachód od miasta Goliny, które jest siedzibą samorządu gminnego. Gmina ta leży w powiecie konińskim, we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Graniczy z dwiema gminami powiatu słupeckiego: -od północnego zachodu - gminą Słupca -od południowego zachodu - gminą Lądek z trzema gminami powiatu konińskiego: -od północy - gminą Kazimierz Biskupi -od południowego wschodu - gminą Stare Miasto - od południa - gminą Rzgów oraz od wschodu z miastem Konin. Powierzchnia ygodnie z danymi Urzędu Miejskiego w Golinie miejscowość Myślibórz zajmuje powierzchnię 670,8ha. Użytki rolne zajmują powierzchnie 558,7 ha Łąki 148,3 ha. Pastwiska 5 ha Lasy 51,3 ha Ludność wg danych na dzień 31.12.2008 r. Myślibórz zamieszkuje 149 mieszkańców.

Historia miejscowości

Wieś leżąca na skraju doliny Warty, około 3 km na południowy zachód od Goliny, przy drodze do Pyzdr. W XI i XII w. formowało się osadnictwo na tych terenach. Władze kościelne i świeckie prowadziły akcje kolonizacyjne, które miały na celu zagospodarowanie terenów dotąd nie zaludnionych. Jedną z takich akcji w tym rejonie było osadnictwo na prawie polskim, którego celem była likwidacja rozległych wówczas terenów puszczańskich. W XII - XIV w. przeprowadzono długofalową i zakrojoną na szeroka skalę akcję osadniczą, znaną pod nazwą kolonizacji na prawie niemieckim Początkowo osadnikami była ludność niemiecka, z czasem na tej zasadzie osadzano ludność polską. Stosowano tu układ gruntów niwowy związany z wprowadzonym nowym systemem uprawy, jakim była trójpolówka. Wieś Myślibórz otrzymała zwarty ulicowy charakter zabudowy. Najdawniejszą wzmiankę o istnieniu zawiera dokument z 1288 r. Wieś będąca dotąd w posiadaniu cystersów z Lądu przeszła wówczas w ręce szlacheckie. W 1470 r. bracia Żychlińscy kupili część Myśliborza wraz z połową młyna, karczmą i patronatem nad kościołem w Myśliborzu od Macieja i Jana z Myśliborza, synów zmarłego Szymona. W 1471 roku w wyniku rodzinnego podziału majątku właścicielem połowy Myśliborza stał się Florian Żychliński. W 1476 roku dokupił on kolejne części Myśliborza od Barbary z Ozorzyna. Ożenił się w 1478 roku z Barbarą, córką Jana Niemierzy z Lubosza Kopanickiego herbu Jastrzębiec, starosty tenutariusza kopanickiego i Katarzyny, a jej posag i wiano (po 400 grzywien) zapisał na swoich dobrach. W 1487 roku dokupił pozostałą część Myśliborza z folwarkiem i połową młyna od wdowy Małgorzaty z Ozorzyna. Zmarł w 1498 roku, pozostawiwszy po sobie pięcioro dzieci, w tym trzech synów, którzy odziedziczyli Myślibórz. Najstarszy syn Wojciech sprawował rządy nad licznymi wsiami do 1532 roku, po nim jego młodszy brat Jan z Żychlina. Jan był dwukrotnie żonaty. Zmarł w 1544 roku. Z drugiego małżeństwa (około 1535 roku) Jana z Małgorzatą Kobylańską herbu Grzymała, córką Jana, kasztelana Rozpierskiego, która wniosła mu 1500 zł polskich posagu, miał m.in. syna Rocha. W 1578 r. właściciel wsi Roch Żychliński zamienił tutejszy kościół na zbór luterański. Jego starszy brat Piotr podjął budowę kościoła ewangelickiego w Żychlinie. Kościół gotycki został wzniesiony na początku XVI w. Przebudowy w drugiej połowie XVII i w XVIII i XIX w. zatarły jego pierwotne cechy stylowe. Kościół jest jednonawowy, z węższym i niższym prezbiterium zamkniętym wielobocznie. Do nawy przylega od strony zachodniej czworoboczna wieża przykryta dachem czterospadowym. Mury kościoła są wzmocnione szkarpami. W fasadzie zachodniej zachował się skromny portal. Wnętrze jest przykryte stropami, a w kruchcie pod wieżą znajduje się sklepienie krzyżowe. Najstarszymi zabytkami są dwie romańskie antaby z brązu w kształcie lwich głów. Ołtarze barokowe: główny i jeden boczny pochodzą z drugiej połowy XVIII w., a drugi boczny z drugiej połowy XVII w. Ambona pochodzi z końca XVII w. W czasie powstania styczniowego, 11 lipca 1863 roku, odział Edmunda Taczanowskiego uchodząc z Lądu przed Moskalami dotarł aż do Radoliny i tam przeprawił się konno przez Wartę. Moskale z armatami nie byli w stanie ich gonić i zatrzymali się w majątku Chmielewskich w Radolinie, plądrując obejście i uwożąc mężczyzn do Konina. Tam po rozmowach generałem Kostandą zwolniono ich i powrócili pieszo do domu. W wyniku potyczki na drodze z Lądu leżało kilkanaście trupów, których pogrzebaniem zajęła się okoliczna ludność. Jeden z rannych, cięty w głowę Gądkiewicz, syn obywatela ziemskiego z Kalisza, został uratowany przez właściciela majątku Myślibórz pana Pągowskiego. Określenie przestrzennej struktury miejscowości Na obszarze wysoczyzny można wyróżnić część zachodnią o dogodnych warunkach do produkcji rolniczej, gdzie występuje zabudowa skupiona o uporządkowanej strukturze przestrzennej, z niewielką ilością gospodarstw rozproszonych, Dominantą przestrzenną Myśliborza jest Kościół parafialny p.w. św. Mateusza, z przyległą do nawy wieżą pokrytą dachem czterospadowym. Jest to kościół gotycki z początku XVI wieku. Późniejsze przebudowy zatarły wiele jego pierwotnych cech stylowych. Na drzwiach świątyni dwie niewielkie antaby brązowe w kształcie lwich głów. Wewnątrz trzy barokowe ołtarze i ambona z XVII-XVIII wieku. Zagrody wiejskie budowane były po obydwu stronach drogi wiejskiej wytyczonej prostopadle do głównego starego traktu obecnie drogi nr 467 relacji Golina Pyzdry.

Położenie geograficzne

Skrzyżowanie tych dwóch dróg. Droga 467 przecina wieś Myślibórz na połowy. W południowo-wschodnim krańcu Myśliborza na skarpie zlokalizowany jest budynek kościoła z towarzyszącymi mu budynkami parafii: organistówką, plebanią i budynkiem parafialnym z kostnicą. Obecnie można zauważyć rozwijanie się zabudowy również wzdłuż drogi 467, gdzie na południowy zachód od głównego skrzyżowania zlokalizowany jest budynek OSP w Myśliborzu. Na Południe od kościoła na skarpie widać, stare będące już w bardzo złym stanie, zabudowania dworskie rodziny Budziszowskich. Na południowy-wschód od skarpy rozciąga się dolina rzeki, w której rozlokowane są punktowo zagrody wiejskie i pojedyncze zabudowania miejscowości Myśliborskie Holendry. W przeszłości centralnym punktem wsi był plac przed kościołem, który po przeniesieniu OSP z budynku parafialnego utracił jednoznacznie takie znaczenie. Centralnym miejscem dzisiaj jest budynek remizy OSP w Myśliborzu. Remiza znajduje się przy drodze 467 Golina Pyzdry, prowadzącej również do autostrady A-2. W budynku OSP zlokalizowany jest sklep spożywczo-przemysłowy.

Ciekawe obiekty i tereny

Na terenie miejscowości Myślibórz przeważa istniejąca szeregowa zabudowa zagrodowa. Jest tylko 56 zagród, 77 budynków mieszkalnych i 105 budynków gospodarskich. Teren Myśliborza nie posiada obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Charakterystyczną dominantą przestrzenną na terenie Myśliborza jest wieża kościoła św. Mateusza. Do starego centralnego miejsca można zaliczyć plac przed kościołem i plebanią, a także budynkiem parafialnym, który w przeszłości wydzierżawiany był przez ochotniczą straż pożarną. Przez teren miejscowości biegnie szlak rowerowy"Rowerowa Szóstka". Łączy on 6 miejscowości gminnych: Rzgów, Grodziec, Rychwał, Tuliszków, Stare Miasto i Golinę. Długość szlaku wynosi 100 km.. DZIĘKUJĘ i zapraszam do współpracy.

Aktualnie jesteś:

gościem na naszej stronie
Ranking Stron OSP statystyka